Obchodní podmínky k užívání rezervačního systému

Všeobecné obchodní podmínky

užívání rezervačního systému poskytovaného

společností SkvěléČesko.cz s.r.o.

platné a účinné od 1. 8. 2020

1. Úvodní ustanovení

1.1 Provozovatel

1.1.1 Internetový portál SkvěléČesko.cz a s ním související rezervační systém je provozován společností SkvěléČesko.cz s.r.o., IČO: 09223436, se sídlem 28. října 3346/91, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 82459 vedená u Krajského soudu v Ostravě.

1.1.2 Kontaktní údaje Provozovatele:

  1. adresa pro doručování: 28. října 3346/91, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava.
  2. elektronická adresa: partneri@skvelecesko.cz.
  3. telefon: +420 602 757 059.

1.2 Definice a výklad pojmů

1.2.1 Administrační rozhraní – část Portálu určená pro Poskytovatele, v rámci které má jednotlivý Poskytovatel přístup k podkladům pro fakturaci, údajům o Volnočasových aktivitách Poskytovatele nabízených na Portálu, informacích o Poskytovali, Volnočasovým aktivitám, na které jsou uzavřené Smlouvy na poskytnutí volnočasové aktivity, atd.;

1.2.2 Ceník – dokument obsahuje výši a způsob výpočtu odměny Provozovatele za dodatečné služby související s Portálem, jejíchž poskytnutí může být sjednáno mezi Poskytovatelem a Provozovatelem; Ceník je dostupný na vyžádání u Provozovatele;

1.2.3 Cena volnočasové aktivity – cena sjednaná ve Smlouvě na poskytnutí volnočasové aktivity, kterou má Zákazník uhradit Poskytovateli za Volnočasovou aktivitu;

1.2.4 E-mailová adresa poskytovatele – e-mailová adresa Poskytovatele sdělená v rámci Registrace, která je následně uvedena v Administračním rozhraní;

1.2.5 Internetové stránky – webové stránky Poskytovatele, na kterých je dostupný Rezervační systém;

1.2.6 Poskytovatel – fyzická nebo právnická osoba odlišná od Provozovatele, pořádající či organizující Volnočasové aktivity;

1.2.7 Občanský zákoník – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění;

1.2.8 Obchodní podmínky – Obchodní podmínky Portálu SkvěléČesko.cz, které tvoří nedílnou součást Smlouvy;

1.2.9 Odměna – odměna Provozovatele za poskytnutí služeb Portálu Poskytovateli vedoucích k uzavření Smlouvy na poskytnutí volnočasové aktivity;

1.2.10 Podmínky užívání rezervačního systému – tyto všeobecné obchodní podmínky upravující pravidla ohledně užívání Rezervačního systému; není-li u odkazů na články uvedeno jinak, odkazy odkazují na jednotlivé články těchto Podmínek užívání rezervačního systému;

1.2.11 Poplatek za finanční transakci – poplatek, který hradí Provozovatel poskytovateli platebních služeb (např. poskytovateli služeb platební brány nebo služeb zajišťujících úhrady pomocí platebních karet) za úhradu Ceny volnočasové aktivity;

1.2.12 Portál – on-line systém provozovaný na internetu na doméně (URL) https://www.skvelecesko.cz, který umožňuje Zákazníkům vyhledávání Volnočasových aktivit, jejich výběr dle definovaných kritérií (např. lokalita, cena, termín) a sjednání smlouvy mezi Poskytovatelem a Zákazníkem na poskytnutí Volnočasové aktivity;

1.2.13 Provize – procentně daná část Ceny volnočasové aktivity, na kterou má Provozovatel nárok z uzavřené Smlouva na poskytnutí volnočasové aktivity;

1.2.14 Provozovatel – provozovatel Portálu, společnost SkvěléČesko.cz s.r.o., identifikovaný v čl. 1.1.1;

1.2.15 Rezervační systém – online systém propojitelný s Portálem pomoc kterého lze provádět uzavíraní Smluv na poskytnutí volnočasové aktivity přímo na Internetových stránkách Poskytovatele;

1.2.16 Smlouva – smlouva o spolupráci uzavřená mezi Provozovatelem a Poskytovatelem, jejíž obsah je tvořen Obchodními podmínkami, pokud není sjednáno jinak;

1.2.17 Smlouva na poskytnutí volnočasové aktivity – smlouva sjednaná mezi Zákazníkem a Poskytovatelem na uskutečnění Volnočasové aktivity;

1.2.18 Smlouva o užívání rezervačního systému – Smlouvy uzavřená mezi Provozovatelem a Poskytovatelem na základě které je Poskytovatel oprávněn užívat a zpřístupnit Rezervační systém na svých Internetových stránkách;

1.2.19 Smluvní strana – strany Smlouvy o užívání rezervačního systému, tj. Poskytovatel a Provozovatel;

1.2.20 Uživatel – fyzická osoba (člověk), fyzická osoba podnikatel (člověk) nebo právnická osoba, která zobrazuje obsah Portálu na svém technickém zařízení umožňujícím zobrazení Portálu;

1.2.21 Volnočasová aktivita – atrakce, kulturní, společenské, zábavní, zážitkové, sportovní nebo jiné aktivity pro využití volného času;

1.2.22 Zákazník – Uživatel, který vyhledává Volnočasovou aktivitu prostřednictvím Portálu a uzavře Smlouvu na poskytnutí volnočasové aktivity.

1.3 Rezervační systém a jeho propojení s Portálem

1.3.1 Rezervační systém je samostatnou částí Portálu, která je dostupná na Internetových stránkách Poskytovatele, a je přímo napojena na Portál.

1.3.2 Rezervační systém je fakultativní částí Portálu a z tohoto důvodu je jeho užívání obsaženo v těchto samostatných Podmínkách užití.

2. Uzavření Smlouvy, aktivace a provoz Rezervačního systému

2.1 Smlouva o užívání rezervačního systému uzavírají Provozovatel s Poskytovatelem elektronicky.

2.2 Smlouva o užívání rezervačního systému je uzavřena na základě (i) aktivace funkce Rezervačního systému v Administračním rozhraní a (ii) odsouhlasení těchto Podmínek užívání rezervačního systému.

2.3 Nedílnou součástí Smlouvy o užívání rezervačního systému jsou tyto Podmínky užívání rezervačního systému, které upravují vzájemná práva a povinnosti Smluvních stran ze Smlouvy o užívání rezervačního systému.

2.4 Předmět Smlouvy o užívání rezervačního systému

2.4.1 Provozovatel se zavazuje za podmínek uvedených ve Smlouvě o užívání rezervačního systému a těchto Podmínkách užívání rezervačního systému poskytnout Poskytovateli oprávnění k výkonu práva užít Rezervační systém (licence).

2.4.2 Předmětem Smlouvy není a Provozovatel nezajišťuje činnosti a služby neuvedené výslovně ve Smlouvě o užívání rezervačního systému nebo těchto Podmínkách užívání rezervačního systému, byť mohou být podstatné pro řádnou funkčnost Rezervačního systému, zejména telekomunikační služby ani internetové připojení, zapracování programového kódu do Internetových stránek, podpora uživatelů Rezervačního systému, poskytování konzultací, apod.

2.4.3 Poskytovatel bere na vědomí, že Rezervační systém je poskytován ve stavu v jakém je.

2.4.4 Poskytovatel se zavazuje uhradit Provozovateli (i) náklady spojené s úhradou nákladů na úhradu Ceny volnočasové aktivity dle článku 4 těchto Podmínek užívání rezervačního systému, (ii) poskytnout mu sjednanou součinnost a (iii) hradit odměnu za užívání Rezervačního systému dle Ceníku, pokud nastane situace předvídaná dle čl. 4.8.

2.5 Podmínky provozu Rezervačního systému

2.5.1 Poskytovatel je povinen provést všechna nastavení Rezervačního systému nezbytná pro jeho řádný běh a rovněž nastavení Internetových stránek, hostingu a domény, na kterých jsou Internetové stránky umístěny, to vše dle instrukcí a doporučené konfigurace Provozovatele.

2.5.2 Poskytovatel bere na vědomí, že pro řádný chod Rezervačního systému je potřeba, aby Internetové stránky řádně komunikovali s Portálem.

2.5.3 Poskytovatel bere na vědomí, že nároky na minimální doporučenou konfiguraci domény, na které provozovány Internetové stránky nebo internetového spojení se mohou zvyšovat mj. v souvislosti s množstvím datových toků, nebo vývojem technologií a obecného zvyšování nároků na kapacitu hardwaru a rychlost internetového připojení.

2.6 Zálohování dat, nakládání s daty, osobní údaje

2.6.1 Data z Rezervačního systému jsou v případě jeho řádné funkčnosti zasílána přímo Portálu. Z tohoto důvodu se zálohování dat, nakládání s daty a pravidla zpracování osobních údajů řídí pravidly uvedenými v Obchodních podmínkách.

3. Licenční ujednání

3.1 Provozovatel tímto uděluje Poskytovateli licenci, tj. oprávnění k výkonu práva užívat Rezervační systém, a to za dále uvedených podmínek:

 1. licence se sjednává jako licence nevýhradní.
 2. časový rozsah licence: po dobu trvání Smlouvy o užívání rezervačního systému, přičemž licence je podmíněna (i) zveřejněním alespoň jedné nabídky Volnočasové aktivity na Portálu a zároveň (ii) dodržováním podmínek licence.
 3. územní rozsah licence: Evropa.
 4. množstevní rozsah licence: Poskytovatel je oprávněn na základě licence užívat Rezervační systém pro jedny svoje Internetové stránky.

3.2 Na základě dohody Smluvních stran mohou zákazníci Poskytovatele na základě licence udělené Poskytovateli dle čl. 3.1 shora přistupovat k Rezervačnímu systému na Internetových stránkách pro naplnění účelu, ke kterému je Rezervační systém vytvořen, tj. pro provádění rezervací a objednávek Volnočasových aktivit u Poskytovatele, který je stranou Smlouvy o užívání rezervačního systému na základě kterých je uzavřena Smlouva o poskytnutí volnočasové aktivity.

3.3 Ochrana autorských práv Provozovatele

3.3.1 Poskytovatel není oprávněn bez výslovného souhlasu Provozovatele udělit podlicenci, postoupit práva k Rezervačnímu systému ani ji zpřístupnit jiným způsobem, než jak vyplývá z čl. 3.2 výše těchto podmínek.

3.3.2 Poskytovatel není oprávněn provádět dekompilace či disassemblace Rezervačného systému popř. jednotlivých počítačových programů v Rezervačním systému obsažených, ani žádné jiné zpracování, překládání, rozmnožování nebo změny Rezervačního systému.

3.3.3 V případě neoprávněného zásahu do autorských práv Provozovatele časový rozsah licence končí nejpozději ke dni, kdy se Poskytovatel ani přes předchozí písemnou výzvu Provozovatele nezdrží ve lhůtě uvedené ve výzvě, jinak neprodleně, neoprávněného zasahování do těchto práv.

4. Cena a náklady užívání Rezervačního systému

4.1 Provozovatel poskytuje Rezervační systém Poskytovateli bez nároku na odměnu dle Smlouvy o užívání rezervačního systému s ohledem na skutečnost, že Rezervační systém je poskytován výlučně Smluvním stranám Smlouvy.

4.2 Poskytovatel se zavazuje uhradit Provozovateli náklady spojené s úhradou Ceny volnočasové aktivity prováděné Zákazníkem zejména Poplatky za finanční transakce. Poplatek ta finanční transakci je v době vydání těchto Podmínek užívání rezervačního systému ve výši 2,67 % z částky uhrazené Zákazníkem prostřednictvím platební brány užívané Provozovatelem.

4.3 Poskytovatel bere na vědomí, že náklady dle čl. 4.2 se mohou v čase měnit a Provozovatel bude o těchto změnách informovat Poskytovatele elektronickým sdělením, zaslaným na E-mailovou adresu poskytovatele.

4.4 Není-li výslovně sjednáno jinak, jsou ceny a poplatky uváděné ve Smlouvě o užívání rezervačního systému a těchto Podmínkách užívání rezervačního systému uváděny bez DPH, která je účtována zvlášť ve výši stanovené platnými právními předpisy.

4.5 V případě, že Provozovatel zjistí, že Smlouva o poskytnutí volnočasové aktivity uzavřena prostřednictvím Portálu byla zrušena Zákazníkem nebo Poskytovatelem a smlouva na poskytnutí shodné Volnočasové aktivity byla uzavřena prostřednictvím Rezervačního systému nebo přímo u Poskytovatele, vzniká Provozovateli nárok vůči Poskytovateli na smluvní pokutu ve výši odpovídající trojnásobku Odměny Provozovatele ze zrušené Smlouvy na poskytnutí volnočasové aktivity. Tato smluvní pokuta je splatná do 14 kalendářních dnů ode dne odeslání výzvy k její úhradě.

4.6 Provozovatel vystaví k vyúčtování nákladů na úhrady Cen volnočasových aktivit ve smyslu čl. 4.2 výše daňový doklad – fakturu, vždy k 15. [slovy: patnáctému] kalendářnímu dni a k posledními kalendářnímu dni v měsíci, za který je faktura vystavena, a to na částku, na kterou Provozovateli vznikl nárok do dne vystavení takového daňového dokladu – faktury. Provozovatel vygeneruje a zašle na E-mailovou adresu poskytovatele příslušnou fakturu. Splatnost jakéhokoliv daňového dokladu – faktury je 14 kalendářních dnů ode dne odeslání.

4.7 Provozovatel je oprávněn jednostranně započítat nárok na náklady na úhrady Cen volnočasových aktivit ve smyslu čl. 4.2 na nárok Poskytovatele na vyplacení Ceny volnočasové aktivity dle Obchodních podmínek.

4.8 V případě, že dojde k ukončení či zániku Smlouvy a Smluvní strany se dohodnou na pokračování této Smlouvy o užívání rezervačního systému, vzniká Provozovateli nárok na odměnu za užívání Rezervačního systému ve výše stanovené v Ceník, pokud taková odměna není určena dohodnou Smluvních stran.

4.9 Poskytovatel je povinen uhradit částku dle daňového dokladu – faktury řádně a včas bezhotovostně ve prospěch bankovního účtu Provozovatele uvedeného na daňovém dokladu – faktuře. Peněžitý závazek Poskytovatele je splněn dnem, kdy je platba připsána na účet Provozovatele (tedy nikoliv dnem odeslání z účtu Poskytovatele).

4.10 Poskytovatel je povinen udržovat aktuálnost svých fakturačních údajů prostřednictvím Administračního rozhraní.

4.11 Provozovatel je oprávněn zamezit Poskytovateli užívání Rezervačního systému (včetně jeho užívání zákazníky Poskytovatele) v případě, že Poskytovatel bude porušovat ujednání Smlouvy o užívání rezervačního systému včetně těchto Podmínek užívání rezervačního systém nebo bude v prodlení s úhradou jakýchkoliv finančních závazků vůči Provozovateli, a to bez nároků Poskytovatele na náhrady škod a/nebo jakýchkoliv jiných sankcí vzniklých v důsledku takového jednání Provozovatele, které není prodlením Provozovatele. Nárok Provozovatele na úhradu jeho finančních nároků není tímto dotčen.

5. Odpovědnost za škodu

5.1 Poskytovatel bere na vědomí, že Rezervační systém je poskytován ve stavu, v jakém je a užívání tohoto systému je na dobrovolnosti a svobodné vůli Poskytovatele.

5.2 V případě, že by Poskytovateli byla Rezervačním systémem nebo v jeho souvislosti způsobena škoda či tato byla způsobena z důvodu porušení této Smlouvy o užívání rezervačního systému ze strany Provozovatele, Smluvní strany se dohodly na omezení práva na náhradu škody Poskytovatele způsobené v důsledku porušení povinností ze Smlouvy o užívání rezervačního systému Provozovatelem či škody způsobené Rezervačním systémem nebo v jeho souvislosti, přičemž tato výše se stanoví v částce, kterou Poskytovatel uhradil Provozovateli výlučně za užívání Rezervačního systému. Smluvní strany se dále dohodly, že se nahrazuje výlučně skutečná škoda a ušlý zisk ani škody způsobené třetím není Provozovatel povinen nahradit.

5.3 Provozovatel neodpovídá za škodu způsobenou nedostupností Rezervačního systému nebo provozními incidenty Rezervačního systému včetně okolností zapříčiněných Poskytovatelem, třetími osobami nebo okolnostmi vylučujícími odpovědnost. Provozovatel neodpovídá za škodu způsobenou zejména

 1. provozními incidenty zapříčiněnými změnami systémového prostředí provedenými Poskytovatelem nebo jeho zákazníky nebo třetí osobou;
 2. vložením nesprávných údajů do Rezervačního systému Poskytovatelem nebo jeho zákazníky nebo třetími osobami, chybným postupem Poskytovatele nebo jeho zákazníků při vkládání informací do Rezervačního systému;
 3. nesplněním minimálních systémových či jiných požadavků na provoz Rezervačního systému na Internetových stránkách;
 4. zavirováním lokální sítě Poskytovatele nebo hostingu využívaného pro Internetové stránky nebo zavirovaním technického vybavení zákazníků Poskytovatele či jejich počítačů počítačovými viry (spyware, malware aj.), popř. útokem hackerů nebo jiným obdobným vnějším útokem;
 5. poškozením způsobeného nesprávnou funkcí technického vybavení, operačního systému nebo sítě Poskytovatele nebo jeho zákazníků;
 6. porušením právních předpisů upravujících nakládání s osobními údaji, způsob výkonu kontroly zaměstnanců a dalších právních předpisů vztahujících se k užívání Rezervačního systému, ze strany Poskytovatele nebo jeho zákazníků;
 7. únikem přístupových hesel třetím osobám zapříčiněným Poskytovatelem nebo jeho zákazníky.

5.4 Provozovatel neodpovídá za škody vzniklé v důsledku okolností nezávislých na vůli Provozovatele, které lze ve smyslu ust. § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku označit za okolnosti vylučující odpovědnost; nastane-li taková okolnost, je Provozovatel povinen toto bez zbytečného odkladu oznámit Poskytovateli. Za okolnost vylučující odpovědnost se pro účely Smlouvy o užívání rezervačního systému a těchto Podmínek o užívání rezervačního systému považuje zejména

 1. průnik virů do IT infrastruktury Provozovatele, popř. jiný obdobný útok;
 2. živelná katastrofa;
 3. stávky,
 4. omezení v souvislosti s pandemiemi nemocí či nouzovým stavem;
 5. rozsáhlé výpadky elektřiny nebo internetového připojení způsobné v důsledku živelné katastrofy, teroristického nebo jiného útoku, stávky, pandémie, nouzového stavu, apod.

5.5 Účinky vylučující odpovědnost jsou omezeny na dobu, dokud trvá překážka, s níž jsou tyto účinky spojeny, ledaže došlo v důsledku těchto okolností k závadám programového vybavení, vadám popř. úplnému zničení technických zařízení nebo software nezbytných pro činnost Rezervačního systému, nebo vadám technických zařízení či software třetích výrobců.

6. Ukončení Smlouvy

6.1 Způsoby ukončení Smlouvy o užívání rezervačního systému

6.1.1 Smlouva o užívání rezervačního systému se zrušuje nebo zaniká:

  1. ukončením či zánikem Smlouvy, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak;
  2. výpovědí Smlouvy o užívání rezervačního systému.

6.2 Zánik Smlouvy o užívání rezervačního systému ukončením nebo zánikem Smlouvy

6.2.1 Smlouva o užívání rezervačního systému je ukončena nejpozději zánikem či ukončením Smlouvy, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak.

6.2.2 V případě, že Smlouva o užívání rezervačního systému nebude ukončena z důvodu zániku nebo ukončení Smlouvy, zavazuje se Poskytovatel hradit Provozovateli cenu ve smyslu čl. 4.7.

6.3 Výpověd Smlouvy o užívání rezervačního systému

6.3.1 Každá ze Smluvních stran je oprávněna vypovědět Smlouvu o užívání rezervačního systému bez udání důvodu, přičemž výpovědní doba činí 14 kalendářních dnů a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď podána, pokud není v těchto Podmínkách o užívání rezervačního systému stanoveno jinak.

6.3.2 V případě, že nastaly okolnosti předvídané čl. 3.3.3 nebo 4.11, Provozovatel je oprávněn vypovědět Smlouvou o užívání rezervačního systému, přičemž výpověď je účinná a tato Smlouva o užívání rezervačního systému je ukončena dnem doručení takové výpovědi Poskytovateli nebo den, kdy se takový výpověď považuje za doručenou.

6.4 Vypořádání Smlouvy o užívání rezervačního systému

6.4.1 Zánikem nebo zrušením Smlouvy o užívání rezervačního systému nejsou dotčeny nároky na náhradu škody, smluvní pokutu a jiných ustanovení, které podle projevené vůle Smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy o užívání rezervačního systému.

6.4.2 S ohledem na to, že Poskytovatel má přístup k veškerým datům uloženým v rámci Portálu včetně Rezervačního systému, není Provozovatel povinen poskytnout součinnost k migraci těchto dat do nového rezervačního Poskytovatele ani mu poskytovat jinou součinnost související s přechodem na nový rezervační systém.

6.4.3 Smluvní strany si sjednaly, že Provozovatel po uplynutí 30 kalendářních dnů ode dne ukončení této Smlouvy o užívání rezervačního systému smaže (odstraní) veškerá data Poskytovatele a jeho zákazníků, které ke dni ukončení jsou uloženy na serverech Provozovatele (též v hostingových centrech) nebo jiných nosičích dat. Poskytovatel bere toto na vědomí a bere na vědomí, že takto odstraněná data již nebude možné obnovit.

6.4.4 Pokud má Poskytovatel zájem získat data z Rezervačního systému včetně dat vložených jeho zákazníky, musí si tuto archivaci dat u Provozovatele objednat nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne ukončení Smlouvy o užívání rezervačního systému. Tato služba je Provozovatelem zpoplatněna dle platného ceníku, který je dostupný na vyžádání.

7. Změna Obchodních podmínek

7.1 Provozovatel má právo kdykoli v přiměřeném rozsahu změnit nebo doplnit Podmínky užívání rezervačního systému, a to zejména z důvodu změn právních předpisů, technologických změn ovlivňujících funkce Portálu či nakládání s údaji Poskytovatele, Uživatelů nebo Zákazníků, ale také z důvodu rozšíření nebo změn služeb poskytovaných prostřednictvím Portálu, popř. z důvodu nových v těchto Podmínkách užívání rezervačního systému nebo Obchodních podmínkách dosud nedefinovaných služeb Provozovatele. Provozovatel je dále oprávněn změnit Podmínky užívání rezervačního systému v případech změn v hospodářské či finanční situaci, změně měny (např. přijetí měny Euro jako měnové jednotky České republiky), inflaci a takových změn okolností, které by založily hrubý nepoměr v právech a povinnostech v neprospěch Provozovatele.

7.2 Změny Podmínek užívání rezervačního systému budou oznámeny Provozovatelem elektronickou poštou, tedy zasláním odkazu na jejich nové znění na E-mailovou adresu poskytovatele ke dni odeslání sdělení o změně Podmínek užívání rezervačního systému a dále publikací změněných Podmínek užívání rezervačního systému na internetových stránkách Provozovatele. Provozovatel obvykle sdělí Poskytovateli důvody změn Podmínek užívání rezervačního systému.

7.3 Změněné Podmínky užívání rezervačního systému nabydou účinnosti a závaznosti pro obě Smluvní strany od data uvedeného v takto změněných Podmínkách užívání rezervačního systému, nejdříve však ode dne oznámení o jejich změně Poskytovateli. Provozovatel se zavazuje doručit Poskytovateli informaci o změně Podmínek užívání rezervačního systému nejpozději 14 kalendářních dnů před datem jejich účinnosti, pokud se nejedná o nezbytnou změnu související se změnami právních předpisů, přičemž pokud by se jednalo o změnu Podmínek užívání rezervačního systému z důvodu změny právních předpisů, postačí doručení nového znění Podmínek užívání rezervačního systému do 5 kalendářních dnů přede dnem účinnosti jejich nového znění. Nové znění Podmínek užívání rezervačního systému se považuje za doručené následující pracovní den po jejich odeslání na E-mailovou adresu poskytovatele.

7.4 Pokud Poskytovatel nebude souhlasit se změnou Podmínek užívání rezervačního systému, má právo je odmítnout a vztah vzniklý ze Smlouvy o užívání rezervačního systému s Provozovatelem ukončit během lhůty 14 kalendářních dnů, počínaje dnem, kdy byl Poskytovatel o zveřejnění změněných Podmínkách užívání rezervačního systému informován. Výpověď dle tohoto článku Poskytovatel doručí v písemné formě do sídla Provozovatele. Výpověď počíná běžet prvním dnem po jejím doručení a výpovědní doba činí 5 kalendářních dnů.

7.5 Neukončí-li Poskytovatel Smlouvu o užívání rezervačního systému způsobem a ve lhůtách dle čl. 7.4 těchto Podmínek užívání rezervačního systému, platí, že změny Podmínek užívání rezervačního systému akceptoval.

8. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

8.1 Možnost archivace obchodních podmínek

8.1.1 Tyto Podmínky užívání rezervačního systému jsou dostupné na internetových stránkách Portálu na adrese: https://www.skvelecesko.cz/podminky-rezervacniho-systemu.

8.1.2 Tyto Podmínky užívání rezervačního systému jsou Poskytovateli sděleny postupem při uzavření Smlouvy o užívání rezervačního systému a Poskytovatel si je může vytisknout nebo uložit pomocí funkcí prohlížeče Internetu.

9. Závěrečná ustanovení

9.1 Uzavřením Smlouvy o užívání rezervačního systému Poskytovatel potvrzuje, že se seznámil se Smlouvou o užívání rezervačního systému, resp. s Podmínkami užívání rezervačního systému a souhlasí s jejich obsahem. Dále Poskytovatel prohlašuje, že žádné z ustanovení těchto Podmínek užívání rezervačního systému nepovažuje za překvapivé, obsah těchto Podmínek užívání rezervačního systému uvážil a jsou jim akceptovány.

9.2 Ustanovení odchylná od Podmínek užívání rezervačního systému je možné sjednat ve Smlouvě o užívání rezervačního systému. Odchylná ujednání ve Smlouvě o užívání rezervačního systému mají přednost před ustanoveními Podmínek užívání rezervačního systému.

9.3 Smlouva o užívání rezervačního systému včetně Podmínek užívání rezervačního systému a práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy se řídí právem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění, to vše včetně případu, kdy právní vztahy vyplývající ze Smlouvy o užívání rezervačního systému obsahují mezinárodní prvek.

9.4 K rozhodování sporů jsou příslušné výlučně soudy, případně jiné orgány určené právními předpisy, v České republice s tím, že místně příslušným soudem je ten, v jehož obvodu má Provozovatel své sídlo.

9.5 V případě, že kterékoliv ustanovení Smlouvy o užívání rezervačního systému a/nebo těchto Podmínek užívání rezervačního systému bude nebo stane se neplatné či neúčinné, nemá to vliv na platnost a účinnost ostatních ustanovení Smlouvy o užívání rezervačního systému a těchto Podmínek užívání rezervačního systému.

9.6 Tyto Podmínky užívání rezervačního systému byly vydány a nabývají účinnosti dne 1. 8. 2020.

SkvěléČesko.cz s.r.o.

Ondřej Hon a Jaromír Tkadleček, jednatelé